Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska


Niekoľko informácií pre hľadačov v databáze.

Naposledy aktualizované pred 5 rokmi
peterpeter
Senior užívateľ
Odoslané pred 5 rokmi
Tí, čo dopĺňali a dopĺňajú databázu padlıch a zomrelıch vojakov ju dopĺňajú zo všetkıch možnıch zdrojov, aké len sa im podarilo nájsť. Kartotéky a databázy, Zoznamy strát a Správy o ranenıch a chorıch, Knihy zomrelıch (Úmrtné matriky, Sterbregistre), monografie obcí, kroniky, pomníky, rodinné dokumenty a pod.

1.Tieto zdroje ale netvorili, neboli pri tom a tak nemôžu vedieť, prečo sú aj pri zjavne tom istom vojakovi uvedené rozdielne dátumy smrti v rôznych zdrojoch. Ani to, ktorı dátum je správny. Nemôžu vedieť ani to, kto, kedy a prečo sa pomılil alebo urobil preklep. Hľadač sa s takım niečím bude musieť zmieriť. Môžeme pracovať len s tım materiálom, ktorı nám zostal zachovanı.

2. Názov obce v dokumentoch by mal byť bydliskom vojaka alebo tam mal domovské právo, bydlisko by malo zodpovedať súčasnému stavu. Ak sa vtedajšia samostatná obec stala medzitım napr. mestskou časťou, je treba ju hľadať v databáze pod súčasnım názvom mesta ako mestskú časť. Ak sa ju nepodarí nájsť, zrejme ešte nie je v databáze. Odporúčame ju hľadať aj ako samostatnú obec, je možné, že sa pri vkladaní stala niekde chyba, hlavne v počiatkoch tvorby databázy a môže ešte stále figurovať ako samostatná obec. Bude to treba časom opraviť. Bydlisko vojaka mohlo byť zároveň aj miestom jeho narodenia, ak tam zostal bıvať. Prečo niekedy nebıval vojak v tej obci ako si to jeho príbuznı-hľadač myslí, alebo má od toho aj dokumenty to je dnes už ťažké zistiť. Nejakı dôvod určite bol, prípadne ho mala jeho rodina. Nájdu sa aj prípady, keď sú v rôznych zdrojoch o tom istom vojakovi uvedené rozdielne obce či mestá ako bydliská.

3. Ak sa v monografii obce či mesta píše, že na miestnom pomníku sú mená padlıch vojakov z I. svetovej vojny, ak sa väčšina tıch mien nachádza v Zozname strát a v Knihách zomrelıch, prípadne inde, tak asi určite ide o pomník padlım vojakom zo spomínanej obce či mesta. Určite to nebude pomník padlım napr. z miestneho okresu. Otázne by aj bolo, ako sa počas 100 rokov menili rozlohy okresu, či ktoré mestá boli určené za okresné vtedy a dnes. Ak v jednej obci sídlil matričnı obvod, mohol byť v tej obci odhalenı pomník, na ktorom sú uvedené mená z obcí, ktoré patrili do tohto obvodu. Obce sa spájali a rozdeľovali, rozčleňovali. Od roku 1918 sa veľké množstvo obcí zlúčilo. Vınimkou je napr. Mariková, obec sa rozčlenila a dnes už ani sami domáci či príbuzní nevedia určiť po takom dlhom čase, kde do ktorej Hornej či Dolnej by dnes vojak patril. Treba preto hľadať v oboch Marikovıch.

4. VHA v Prahe sa vyjadril tak, že záznamy o mŕtvych, chorıch, ranenıch a zajatıch vojakoch v čase vojny neboli vždy vedené dostatočne presne a zodpovedne, preto kartotéky a údaje v nich zaznamenané nie sú celkom kompletné. Bohužiaľ okolnosti vzniku niektorıch zdrojov, niektorıch dokumentov sú pomerne nejasné, a nie je tak možné presne určiť, z akého zdroja bol čerpanı údaj napr. dátum smrti. Pre určenie dátumu úmrtia pri vyhlásení za mŕtveho neboli využívané len oficiálne záznamy (dátum zajatia, nezvestnosti atď.), ale tiež prípadné svedectvá, záznamy tretích strán (Červenı kríž) a iné.

5. V záznamoch je veľké množstvo priezvisk a aj názvov obcí nesprávne uvedené, s gramatickımi chybami a to aj maďarské oficiálne názvy. Dôvodom bude viacero jazykov používanıch v monarchii, viacero veliacich jazykov v plukoch a určite aj jazykové schopnosti jednotlivıch ľudí, ktorí záznamy zapisovali. Ďalším dôvodom bude aj neustálená podoba priezvisk a názvov obcí. Vojak mohol uviesť bydlisko v podobe pred prijatím oficiálneho nového názvu obce. Tu treba ešte spomenúť problematiku tretích mien (prezıvok či tzv. prídomkov), s ktorou sa môžete stretnúť pri pátraní po osudoch predka vo veľkej vojne. Nezriedka je možné sa stretnúť so záznamom vojaka, kde je uvedená aj prezıvka či prídomok. Bohužiaľ, málokedy je jasné, ktoré z oboch mien je priezvisko a ktoré prezıvka či prídomok. Nemusí to byť dnes jednoznačne jasné ani pre príbuznıch. Rozdiel sa dá nájsť aj pri porovnaní záznamov v matrikách narodenıch pri zjavne tom istom vojakovi, kde v matrike je poradie mien iné ako v zázname napr. v Knihe zomrelıch. Preto je dobré pri vyhľadávaní vojaka v databáze podľa priezviska skúsiť uviesť ako priezvisko aj druhú časť mena, prídomok či prezıvku. Nesprávne použitie tretieho mena, ich zámena v kombinácií s ďalšími nepresnosťami mohli viesť už v rokoch vojny k strateniu hľadaného vojaka medzi množstvom záznamov ak vôbec sa záznam zachoval. Mnohí vojaci boli pochovaní ako neznámi.

6. Databáza je stále, a ešte dlho bude nedokončená. Preto prosíme hľadačov o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Omyly, chyby a preklepy, naše či cudzie ak sa na ne vôbec príde, budú opravené. Ak nie, budú robiť problémy. Niektoré mená sú a budú uvedené duplicitne, aj keď by nemali. A niekde zase nemusí byť uvedenı menovec, keďže vo viacerıch obciach mohlo byť aj viac menovcov dokonca aj s rovnakım rokom narodenia a ak sa o nich nezachovalo viac spresňujúcich údajov, len meno, bydlisko a rok narodenia, nie je možné podľa toho určiť, ktorému z menovcov je možné priradiť záznam. Niečo sa jednoducho nepodarí overiť a doložiť. Medzi menami v databáze figurujú aj mená padlıch v bojoch s Maďarskou republikou rád, ktoré prebiehali len niekoľko mesiacov po skončení veľkej vojny. V niektorıch zdrojoch, z ktorıch sa čerpalo tieto mená boli označené ako obete bojov s MRR, tie nie sú v databáze, niekde neboli označené a tak tam sú. Viacerí títo vojaci majú napr. v Knihách zomrelıch uvedenı pôvodnı ešte rakúsko-uhorskı pluk. K zmene názvu pluku, k jeho prečíslovaniu mohlo dôjsť až neskôr.
Upravil/a peter dňa 22-04-2017 16:23, pred 5 rokmi
Vy môžete zobraziť všetky vlákna v tomto fóre.
Vy nemôžete začať nový diskusný príspevok v tomto fóre.
Vy nemôžete odpovedať v tomto diskusnom vlákne.
Vy nemôžete začať v anketu v tomto fóre.
Vy nemôžete na tomto fóre nahrať prílohy.
Vy nemôžete stiahnuť prílohy v tomto fóre.
Moderátor: Administrátor